Algemene voorwaarden | Organic Body Sugaring

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten alsmede alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden, waaronder tevens begrepen toekomstige rechtsbetrekkingen, verricht door Organic Body Sugaring zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Afwijkingen en aanvullingen op deze Voorwaarden binden Organic Body Sugaring slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen
rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden worden door Organic Body Sugaring uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.

Artikel 2. Aanbiedingen/ totstandkoming overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Organic Body Sugaring zijn vrijblijvend en Organic Body Sugaring behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Organic Body Sugaring. Organic Body Sugaring is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Organic Body Sugaring dit mee binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW.
3.2 Voor administratie- en verzendkosten binnen Nederland brengen wij € 6,95 in rekening, tenzij met de klant anders is overeengekomen. Voor klanten uit België is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van de hoogte van het bedrag van uw bestelling.
3.3 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzend- en administratiekosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf door: direct en online door middel van Paypal, ideal of bankoverschrijving doch na akkoord van de betalingsbemiddelde. Voor online betalingen worden geen extra kosten berekend.

Artikel 4. Levering
4.1 Organic Body Sugaring levert tot nader order alleen in Nederland en België.
4.2 We verzenden alle bestellingen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van betaling via Post NL of Kiala / UPS AccessPoint naar het bij bestelling aangegeven afleveradres of Kiala / UPS AccessPoint. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht.
4.3 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, behoudens voor zover uit het hiernavolgende anders blijkt.
4.4 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
4.5 Wij zijn gerechtigd in delen te leveren. Wij zullen in dat geval per deellevering het leveringstijdstip opgeven.
4.6 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Artikel 5. Reclamaties en retourzending
5.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u het binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling retour melden via info@organicbodysugaring.nl. Indien binnen deze termijn door Organic Body Sugaring
geen reclamaties zijn ontvangen, wordt Organic Body Sugaring geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen
te hebben voldaan. Producten dienen ongeopend retour worden verzonden. Na aanmelding van een retour krijgt u een retourlabel opgestuurd.

5.2 Bij retour wordt het aankoopbedrag niet terug gestort. Reclamaties ter zake van gebreken worden niet gehonoreerd wanneer:
a. de verpakkingszegel verbroken is;
b. u zelf hebt getracht een gebrek te herstellen;
c. de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd;
d. indien deze gebreken niet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn gemeld.
5.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, hebt u het recht het product binnen 10 werkdagen na aflevering aan Organic Body Sugaring te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakkingszegel van het product
onbeschadigd is en het product niet gebruikt is. De kosten voor retourzendingen zijn voor eigen
rekening.

Artikel 6. Ruilen

6.1 Ruilen in onze webshop is mogelijk indien het product ongeopend en onbeschadigd is. Verzendkosten zijn voor de koper.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 Iedere aansprakelijkheid van Organic Body Sugaring en van het personeel en de producten van Organic Body Sugaring voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Organic Body Sugaring is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
7.2 Organic Body Sugaring aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Organic Body Sugaring
7.3 Iedere aansprakelijkheid van Organic Body Sugaring jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Organic Body Sugaring verschuldigd is.
7.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Organic Body Sugaring, dan wel tussen Organic Body Sugaring en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Organic Body Sugaring, is Organic Body Sugaring niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Organic Body Sugaring.

Artikel 8. Overmacht
8.1 Organic Body Sugaring heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Organic Body Sugaring gehouden is tot enige schadevergoeding,
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Organic Body Sugaring kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan Organic Body Sugaring per mail opgave doet van een adres, is Organic Body Sugaring gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Organic Body Sugaring per mail opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door Organic Body Sugaring gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Organic Body Sugaring in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Organic Body Sugaring vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Organic Body Sugaring is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
11.3 Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van Organic Body Sugaring zijn gedeponeerd in het Handelsregister te Almere, onder KvK-nummer 67168817

Algemene voorwaarden Organic Body Sugaring training

ARTIKEL 1 – Toepasselijkheid

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden Organic Body Sugaring: Het opleidingsinstituut (opdrachtnemer) cursist: De organisatie of natuurlijke persoon die een (training) overeenkomst heeft afgesloten met Organic Body Sugaring (opdrachtgever). Website: De website van Organic Body Sugaring www.organicbodysugaring.nl

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Organic Body Sugaring en op alle door Organic Body Sugaring gesloten overeenkomsten, voor zover daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk niet is afgeweken. Door inschrijving voor een training verklaart de cursist zich akkoord
met deze algemene voorwaarden. Indien een gevolmachtigde zorgt voor de inschrijving van een cursist (zoals inschrijving van een werknemer), dan verplicht de gevolmachtigde zich jegens Organic Body Sugaring de algemene voorwaarden aan die cursist bekend te maken en op te leggen.

ARTIKEL 3 – Inschrijving en Diplomering

Door U in te schrijven, verklaart U zich akkoord met deze voorwaarden U ontvangt via een e-mail een bevestiging van de inschrijving van Organic Body Sugaring. Door de verzending van deze e-mail komt de overeenkomst voor deelname tot stand. De inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst. 3.1 De overeenkomst tussen de cursist en Organic Body Sugaring komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de cursist. De cursist aanvaardt het aanbod door inzending van een volledig ingevuld inschrijfformulier via de website. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de cursist hiervan langs elektronische weg een bevestiging. 3.2 De cursist verbindt zich door middel van aanmelding tot het volgen van alle tot de betreffende cursus behorende lessen met bijbehorende huisregels. Certificering vindt slechts plaats na het door cursist naar behoren afronden van alle onderdelen van de betreffende cursus en na het voldoen van het volledige lesgeld aan Organic Body Sugaring. 3.3 Elke deelnemer ontvangt een Deelname Certificaat. Dit houdt in dat er aan de Norm is voldaan. Bij voldoende resultaat ontvangt u dan een Certificaat van Vakbekwaamheid.

Algemene voorwaarden Organic Body Sugaring

ARTIKEL 4 – Betaling

4.1 Betaling van het cursusgeld geschiedt door middel van de betaalafspraken vermeld op uw factuur. Betaling door middel van een bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de Organic Body Sugaring aangegeven bank- girorekening. Organic Body Sugaring behoudt zich het recht om de cursist de toegang tot de les te weigeren indien het cursusbedrag niet voldaan is.

4.2 De cursist, die volgens het inschrijfformulier als wederpartij wordt aangemerkt, ontvangt een factuur van Organic Body Sugaring. Indien de cursist de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, dient een ouder/voogd na inschrijving en machtiging van het cursusgeld, een schriftelijke bevestiging met handtekening te doen toekomen aan de Organic Body Sugaring. 4.3 Indien de cursist kiest voor een betaling in termijnen, gelden de op de factuur aangegeven termijnbedragen.

 

Artikel 5 – niet tijdige betaling

5.1 Indien de cursist de betaling niet binnen de overeengekomen betaaltermijn volledig heeft betaald, is de cursist zonder ingebrekestelling in verzuim. Dit betekent dat de cursist vanaf het vervallen van de betaaltermijn wettelijke vertragingsrente verschuldigd is. 5.2 Indien de cursist de betaling niet binnen de overeengekomen betaaltermijn volledig heeft betaald, komen extra kosten die Organic Body Sugaring moet maken om het aan Organic Body Sugaring toekomende bedragen te innen, voor rekening van de cursist. Deze kosten worden berekend aan de hand van de staffel buitengerechtelijke incassokosten ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en bijbehorend besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

ARTIKEL 6 – Annulering en Beëindiging

6.1 Annulering van een inschrijving dient schriftelijk met een bij Organic Body Sugaring op te vragen annulering/uitschrijfformulier te geschieden en gericht te zijn aan de cursisten administratie van Organic Body Sugaring t.n.v. de managing director. Als annuleringsdatum houdt Organic Body Sugaring de datum van poststempel of de datum van binnenkomst via elektronische weg aan. De annulering is pas definitief na een ontvangstbevestiging van Organic Body Sugaring, tenzij de annulering via aangetekende brief is plaatsgevonden. Bij annulering vanaf 7 dagen na inschrijving bent u altijd 10% annulering -en administratiekosten verschuldigd van het cursusgeld met een maximum van 150,00 Euro.

6.2. Bij annulering of wijziging tussen veertien dagen en 24 uur voor de opleiding bent u 25% verschuldigd 6.3 Bij annulering of wijziging binnen 24 uur voor de opleiding bent u 50%,- verschuldigd. 6.4 Als u bent verhinderd, mag u 24 uur voor aanvang van de opleiding een vervanger naar de opleiding sturen.

U geeft de naam van de afgevaardigde 24 uur voor aanvang van de opleiding schriftelijk per e-mail door aan Organic Body Sugaring. 6.5 Als u bent verhinderd en u heeft zich niet afgemeld of geen vervanger gestuurd, bent u altijd de volledige deelnamekosten verschuldigd

6.6. Tussentijdse beëindiging In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de opleiding deelname tussentijds beeindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, is de opdrachtgever betaling verschuldigd van de volledige kosten. Er bestaat geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding. 6.7 Indien de cursist, als gevolg van ziekte, absent is wordt de cursist, op vertoon van een doktersverklaring, de mogelijkheid geboden de gemiste les in een andere cursuscyclus alsnog te volgen, onder voorbehoud van het bestaan.

De betalingsverplichting wordt in dat geval echter niet doorgeschoven. Van uitstel van betaling zal dan dus geen sprake zijn.

Algemene voorwaarden Organic Body Sugaring

ARTIKEL 7 – Aansprakelijkheid.

7.1 Organic Body Sugaring is niet verder aansprakelijk voor enige schade dan de uit de wet voortvloeiende aansprakelijkheid. Organic Body Sugaring is slechts aansprakelijk voor de schade waartoe Organic Body Sugaring zich door middel van een aansprakelijkheidsverzekering verzekerd heeft

en waarvoor zij zich redelijkerwijs kon verzekeren. 7.2 Organic Body Sugaring en vertegenwoordigers van Organic Body Sugaring.

zijn volledig uitgesloten van alle aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van goederen en/of persoonlijk letsel voor, tijdens of na deelname aan een cursus.

ARTIKEL 8 – Bijkomende benodigdheden

De cursist/student dient zelf zorg te dragen voor enige gedurende de cursus benodigde modellen. Wanneer het de cursist/student en daarbij ook een medecursist/student niet is gelukt zich van een model te voorzien, Kan men een verzoek indienen om gebruik te maken van een model via de Beauty Academy Eye For You. Beauty Academy Eye For You kan echter in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enig afwezigheid voor een door haar geregelde model.

Algemene voorwaarden Organic Body Sugaring

ARTIKEL 9 – Auteursrechten

Organic Body Sugaring doet er alles aan om fouten in het studiemateriaal te voorkomen. Mocht U desondanks klachten hebben, meld deze dan binnen een maand na ontvangst van het studiemateriaal aan: info@bodysugaringcursus.nl

9.1 De auteursrechten op het door Organic Body Sugaring vervaardigde en aan de cursist/student verstrekte lesmateriaal berust bij Organic Body Sugaring. Gebruik van lesmateriaal anders dan voor de eigen studie is dus niet toegestaan Het is derhalve niet toegestaan het materiaal te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van fotokopie of enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, te weten Organic Body Sugaring.

9.2 Er kunnen geen rechten ontleend worden aan eventuele druk- en zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen met betrekking tot de inhoud van de opleidingen vermeld in de studiegids en op de website.

ARTIKEL 10 – De Wet Bescherming Persoonsgegevens

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven we U te kennen dat alle door U verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in onze geautomatiseerde administratie. Deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van studenten en het toesturen van een Nieuwsbrief over onze cursussen of daaraan gerelateerde informatie. Organic Body Sugaring verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Wilt U geen Nieuwsbrief meer van ons ontvangen, dan kunt U ons dat via electronische weg meedelen.

ARTIKEL 11 – Klachten

11.1 Uitingen van ongenoegen aan Organic Body Sugaring over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de management director van

Organic Body Sugaring. De cursist ontvangt uiterlijk één week na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging en uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht een schriftelijke, tevens inhoudelijke reactie van Organic Body Sugaring.

ARTIKEL 12 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

12.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen de algemene voorwaarden door Organic Body Sugaring worden gewijzigd. Wijzigingen worden ten minste veertien (14) kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan op de website van Organic Body Sugaring bekend gemaakt. De cursist wordt van een wijziging van de algemene voorwaarden persoonlijk op de hoogte gesteld.

ARTIKEL 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Organic Body Sugaring is Nederlands Recht van toepassing, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is. De rechtbank te Amsterdam is in eerste aanleg exclusief bevoegd kennis te nemen van enig geschil voortvloeiend uit een overeenkomst of de algemene voorwaarden.